Preloader Close
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
080-484-8111
038-190-888
ENG

เครื่องยนต์รถบัส

weichai

เครื่องยนต์รถบัส

เครื่องยนต์รถบัสเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถบัสหรือรถโดยสารขนาดใหญ่. มีลักษณะที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป, เนื่องจากต้องมีกำลังเคลื่อนที่เพียงพอที่จะขนส่งจำนวนคนมาก ๆ ในระยะทางที่ยาวเป็นต้น.